Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KRITI

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”KRITI”.

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at fremme medlemmernes og den danske befolknings interesse for den kretensiske kultur, herunder historie, daglige liv, produkter, turistiske muligheder osv. for derigennem at skabe forståelse og fremme samarbejdet mellem øens og Danmarks befolkning.

Foreningens aktiviteter foregår indenfor folkeoplysningslovens rammer og er åbne for alle, som går ind for foreningens formål.

§ 3. Medlemskab:

§3.1 Foreningen optager som fuldt medlem enhver person med kretensisk oprindelse og vedkommendes familiemedlemmer via ægteskab eller samliv, uanset nationalitet eller statsborgerskab, som har betalt kontingent til foreningen, tilslutter sig foreningens formål og er ikke indblandet i kriminelle eller racistiske aktiviteter.

§3.2 Andre kan optages som støttemedlemmer mod betaling af mindre kontingent og uden ret til at opstille til bestyrelsen eller stemme ved valg til bestyrelsen.

§3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, modarbejder foreningens aktiviteter, udviser disrespekt og aggressivitet over for andre medlemmer, udfører fysisk eller verbalt vold over for andre medlemmer, eller forfølges på grund af kriminalitet, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen:

§ 4.1 Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig såfremt ved dens åbning er mindst 50%+1 medlemmer til stede. Er dette ikke tilfældet i løbet af én time, bliver GF beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en af de tre første søndage i februar. En måned inden generalforsamlingen bliver der foretaget årsrevision af foreningens revisor,i samarbejde med bestyrelsen.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning samt godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelse og én suppleant

6. Valg af revisor og én revisorsuppleant

7. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent, undtagen støttemedlemmer har stemmeret, og ret til at blive valgt til bestyrelsen.

§ 5. Foreningens bestyrelse:

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 5.6 Der tages referat af bestyrelsens møder, og referaterne er tilgængelige i elektronisk og papirform.

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

København, marts 2015